Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 nhiệm kì V (2016-2020).

Căn cứ vào điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần chè Kim Anh.

Căn cứ vào nghị quyết Hội đồng quản trị họp ngày 05/04/2019 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần chè Kim Anh trân trọng thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần chè Kim Anh năm 2019.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *