Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông năm 2021 nhiệm kì VI (2021-2025)

Căn cứ vào điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần chè Kim Anh.

Căn cứ vào nghị quyết Hội đồng quản trị họp ngày 15/03/2021 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2021.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần chè Kim Anh trân trọng thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông  Công ty cổ phần chè Kim Anh năm 2021.

Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông năm 2021: Tại Đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *