Quyết định thông báo triệu tập đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 nhiệm kì VI (2021-2025)

Căn cứ vào điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần chè Kim Anh.

Căn cứ vào nghị quyết Hội đồng quản trị họp ngày 18/03/2022 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần chè Kim Anh trân trọng thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần chè Kim Anh năm 2022.

Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: Tại Đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *