^Back To Top

Sản phẩm chè Kim Anh

Sản phầm chè Kim Anh được chế biến từ nguyên liệu chọn lọc của các vùng chè đặc sản nổi tiếng

Công ty cổ phần chè Kim Anh

CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ KIM ANH - Địa chỉ: Km số 2, Quốc lộ 2, Phù Lỗ, Sân bay quốc tế Nội Bài, Xã Mai Đình, Huyện Sóc

Xưởng sản xuất, chế biến chè Kim Anh

Xưởng sản xuất, chế biến chè Kim Anh

Sản phẩm chè Kim Anh

Sản phầm chè Kim Anh được chế biến từ nguyên liệu chọn lọc của các vùng chè đặc sản nổi tiếng

Thiết bị, dây chuyền sản xuất

Dây chuyền chế biện hiện đại, sản phẩm được đóng gói bằng dây chuyền IMA của Italia

Căn cứ vào điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần chè Kim Anh, nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 và kế hoạch hoạt động của hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị xin báo cáo tình hình thực hiện công tác quản lý, giám sát của hội đồng quản trị và tình hình hoạt động của công ty như sau:

Phần thứ nhất

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014

I. Đặc điểm tình hình

1. Khó khăn:

    Năm 2014, tình hình kinh tế thế giới và trong nước tiếp tục biến động bất lợi, tăng trưởng thấp, thị trường trầm lắng, kinh doanh gặp nhiều bất lợi khi doanh số và sản lượng đều giảm, đạt thấp so với kế hoạch đặt ra, ảnh hưởng trực tiếp đến các hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của công ty như sau :

* Về thị trường:

    Doanh số thấp, sản lượng nhỏ, chiến lược phát triển không rõ ràng, không có mục tiêu cụ thể nên thị phần ngày càng thu hẹp, sức cạnh tranh yếu trước các đối thủ, hệ thống bán hàng và đội ngũ bán hàng yếu, mặt khác sức mua giảm làm ảnh hưởng lớn tới tiêu thụ sản phẩm, Công ty chưa khai thác hết được công suất của máy móc thiết bị, nhà xưởng.

    Công ty chủ yếu tập chung vào sản xuất và tiêu thụ chè nội tiêu đặc biệt là chè túi lọc, do đó đã bỏ chống thị trường chè xanh và chè đen xuất khẩu và bán trong nước nên không có thị trường hỗ trợ nhà máy thành viên. Nhà máy chè Định hoá không tổ chức sản xuất được và hiện tại đứng trước thực trạng đóng cửa.

* Về  tài chính.

    Công ty hoạt động trong điều kiện vốn bị âm tới hai lần so với vốn điều lệ, công nợ phải trả rất lớn đặc biệt là nợ ngân hàng và nợ Tổng công ty chè Việt Nam, trong khi đó lỗ nhiều năm kéo dài, công nợ khó đòi còn tồn đọng nhiều. Thực chất hiện công ty đang sản xuất kinh doanh chủ yếu bằng vốn ứng trước của khách hàng và một phần chiếm  dụng của nhà cung cấp. Mặt khác dù vốn kinh doanh phải đi vay nhưng vẫn phải trả các khoản vay cũ và sử lý những tồn tại trước đây nhất là nợ của nhà máy chè Định Hóa càng làm cho tình hình tài chính ngày càng khó khăn.

    Nguồn vốn để đảm bảo sản xuất luôn thiếu do hạn mức cho vay quá thấp so với nhu cầu vốn sản xuất kinh doanh của công ty chỉ đáp ứng khoảng 50% vốn kinh doanh, nên đã hạn chế rất nhiều các hoạt động của công ty.

    Đầu tư tài sản bằng vốn vay ODA với khấu hao và lãi tiền vay quá lớn so với khả năng của công ty, tài sản không phát huy được trong sản xuất trong thời gian  quá dài và không có phương án sử lý dứt điểm làm cho tình hình tài chính công ty không lành mạnh được, nguy cơ phá sản luôn hiện hữu.

* Về con người  Cán bộ công nhân viên độ tuổi trung bình cao, năng lực và tư duy hạn chế, số lượng lao động nhiều so với sản lượng của công ty, áp lực việc làm và thu nhập rất cao, việc tuyển dụng khó khăn do thu nhập và môi trường làm việc không hấp dẫn người lao động có trình độ cao.

2. Thuận lợi:

    Tuy công ty gặp nhiều khó khăn và chưa đầu tư cho chiến lược duy trì và phát triển thương hiệu Kim Anh, nhưng Thương hiệu chè Kim Anh vẫn được người tiêu dùng quan tâm và sử dụng, đây là là yếu tố tiên quyết cho sự tồn tại và phát triển của công ty.

     Hội đồng quản trị và bộ máy điều hành công ty đã mạnh dạn đổi mới về con người và công tác điều hành quản lý, bước đầu mang lại những kết quả tích cực như sản xuất ổn định, áp lực về lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội đã được giải tỏa một phần. Đời sống người lao động được cải thiện, kinh doanh bước đầu có hiệu quả, công ty có nhiều tín hiệu tích cực.

     Hội đồng quản trị, ban điều hành có sự đồng thuận, tập thể người lao động trong công ty đoàn kết, khách hàng gắn bó, chia sẻ khó khăn cùng đồng hành với công ty.

II. Kết quả hoạt động của hội đồng quản trị năm 2014:

1. Công tác chỉ đạo sản xuất kinh doanh:

     Năm 2014 công ty gặp rất nhiều khó khăn, trở ngại trong công tác sản xuất kinh doanh như:

    Tình hình kinh tế khó khăn nên nhu cầu tiêu dùng sản phẩm chè giảm sút so với dự kiến, ảnh hưởng tới doanh số và thị phần bị thu hẹp đáng kể.

    Thiếu vốn và vay nợ lớn không có nguồn trả nợ, đặc biệt là vốn vay đầu tư nhà máy chè Định Hóa bằng nguồn vay ODA chưa có phương án sử lý khả thi làm công ty luôn đứng trên bờ vực thua lỗ và phá sản.

    Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, thách thức Hội đồng quản trị đã kiên quyết chỉ đạo ban điều hành công ty có phương án huy động các nguồn lực để tổ chức công tác sản xuất kinh doanh, đặc biệt tập chung sản xuất và tiêu thụ sản phẩm chè túi lọc, trên cơ sở khai thác thế mạnh công nghệ và tay nghề công nhân của công ty.

    Công ty đã nỗ lực xây dựng và quan hệ tốt với các khách hàng, cùng chia sẻ với khách hàng những khó khăn. Xây dựng các chương trình hỗ trợ bán hàng, đẩy mạnh công tác bán hàng, sử lý một phần công nợ làm giảm áp lực phải trả nợ, bước đầu tạo được hình ảnh tích cực về công ty.

2. Tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết của ĐH đồng cổ đông:

    Năm 2014 Hội đồng quản trị đã triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đồng cổ đông, lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện hoạt động của công ty, đưa các hoạt động của công ty đi vào ổn định và tạo lập hình ảnh công ty, nâng cao sức cạnh tranh.

    Mặc dù tình hình chung gặp nhiều khó khăn, HĐQT, ban điều hành đã chỉ đạo, điều hành, bám sát thực tế và các chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông giao, được đánh giá trên một số mặt cụ thể như sau:

Kết quả thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2014:

2.1 Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014

 

TT Chỉ tiêu ĐVT Thực hiện 2014 Kế hoạch 2014 % KH
I Sản phẩm sản xuất chính Kg      
1 Tại TT Kim Anh Kg 54.896 120.500 45,56
2 Tại NM Định Hoá Kg      
II Sản lượng gia công Kg 17.261 15.000 115
III Tổng tiêu thụ Kg 97.171    
1 Tại TT Kim Anh Kg 61.131 120.500 50,73
2 Tại NM Định Hoá Kg 36.040    
IV Doanh thu 1.000đ 22.193.760    
1 Tại TT Kim Anh 1.000đ 17.949.513 19.666.900 91,27
2 Tại NM Định Hoá 1.000đ 4.244.247    
V Lợi nhuận 1.000đ 1.530.507    
1 Tại TT Kim Anh 1.000đ 1.596.970 152.900  
2 Tại NM Định Hoá 1.000đ -66.463    
VI Tổng quỹ lương 1.000đ      
1 Tại TT Kim Anh 1.000đ 3.072.027 2.987.500 102,83
2 Tại NM Định Hoá 1.000đ      
VII Tiền lương bình quân 1.000đ      
1 Tại TT Kim Anh 1.000đ 4.579 4.384 104,45
2 Tại NM Định Hoá        
VIII Lao động bình quân Người      
1 Tại TT Kim Anh Người 62    
2 Tại NM Định Hoá Người 18    


 
2.2 Báo cáo tài chính của công ty cổ phần chè Kim Anh tính từ ngày 01/01/2014 đến hết ngày 31/12/2014 được trình bày phù hợp với các quy định của chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán, đã được kiểm toán và Ban kiểm soát thẩm định cho thấy: 

- Tổng tài sản ( tại thời điểm 31/12/2014 ):    21.133.958.430 đồng.

    Trong đó: + Tài sản ngắn hạn:                   11.626.497.963 đồng.

                   + Tài sản dài hạn:                      9.507.460.467 đồng.

-Tổng nguồn vốn:                                          21.133.958.430 đồng.

   Trong đó: + Nợ phải trả:                             29.121.152.324 đồng.

                  + Vốn chủ sở hữu:                      ( 7.987.193.894 ) đồng.

2.4 Thực hiện điều hành và quản lý nhà máy chè Định Hóa, tích cực phối hợp với tổng công ty chè Việt Nam để sử lý vốn ODA. Trong điều kiện khó khăn của nhà máy chè Định Hóa, hội đồng quản trị đã có nghị quyết riêng hỗ trợ và sử lý các tồn tại tuy nhiên chưa có biện pháp hoặc phương án nào có thể giải quyết dứt điểm được.

2.5 Thực hiện việc quản lý cổ phần: HĐQT chưa thực hiện cấp sổ cổ đông được do cổ đông đăng ký tên và địa chỉ chưa chính xác, chưa thực hiện được phương án sử lý về công nợ của cổ đông vay vốn công ty để mua cổ phần.

2.6 Thù lao HĐQT và ban kiểm soát: Năm 2014 Công ty đã chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, ban kiểm soát. tổng giá trị đã chi là 98.600.000 đồng.

III. Công tác tổ chức và xây dựng công ty:                           

    Hội đồng quản trị tổ chức họp thường kỳ, các cuộc họp đều có sự tham gia và chứng kiến của Ban kiểm soát công ty. Các cuộc họp đều được trao đổi, thảo luận và bàn bạc công khai, dân chủ , thẳng thắn. Các thành viên Hội đồng quản trị, ban kiểm soát được chủ tịch và giám đốc thông tin đầy đủ, kịp thời các hoạt động của công ty.

    Hội đồng quản trị đã chỉ đạo giám đốc công ty xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh đảm bảo gắn thu nhập của người lao động với kết quả sản xuất kinh doanh của công ty, bước đầu cải cách được việc làm và tiền lương đảm bảo được đời sống của người lao động, nâng cao ý thức và kỷ luật lao động.  

    Hội đồng quản trị cũng chỉ đạo giám đốc công ty ổn định tổ chức bộ máy, ban hành các quy định, định mức kinh tế kỹ thuật … đáp ứng yêu cầu điều hành sản xuất kinh doanh của công ty theo phân cấp và điều lệ công ty.

    Hội đồng quản trị phối hợp với ban kiểm soát, đảng uỷ, công đoàn duy trì tính an toàn và hoàn thiện cơ chế hoạt động của công ty.

Phần thứ II

Mục tiêu và  kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015

I. Mục tiêu và nhiệm vụ chủ yếu.

    Trong bối cảnh tình hình kinh tế trong nước và thế giới đang còn nhiều biến động phức tạp, ảnh hưởng sâu sắc đến các thành phần kinh tế nói chung và đến tình hình hoạt động của công ty nói riêng. Hội đồng quản trị xác định mục tiêu, định hướng phát triển của công ty:

    Mục tiêu trước mắt của công ty là giữ vững thị phần chè Kim Anh trước áp lực cạnh tranh của các doanh nghiệp có cùng sản phẩm tương tự.

    Tổ chức tốt sản xuất, đảm bảo sự ổn định của chất lượng, để công ty luôn khẳng định vị thế doanh nghiệp mạnh về tiêu thụ chè nội tiêu, đảm bảo công ăn việc làm và thu nhập cho người lao động.

    Để thực hiện được công ty cần thực hiện tốt công tác Marketing, mở rộng thị trường và chủng loại sản phẩm, từng bước tham gia thị trường xuất khẩu đặc biệt với sản phẩm thế mạnh là chè ướp hoa nhài.

    Chiến lược phát triển trong thời gian tới là ổn định công ty trong khi tổng công ty  thoái vốn, công ty tận dụng và phát huy tối đa thương hiệu KIM ANH, giữ vững chất lượng sản phẩm, tăng năng suất lao động, giảm chi phí trong sản xuất. Tăng doanh thu những mặt hàng chủ lực, mở rộng thị trường và chủng loại sản phẩm, quảng bá và tạo uy tín cho công ty, giảm rủi ro trong kinh doanh.

II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015:

Căn cứ vào nguồn lực hiện có của công ty và dự báo thị trường, chúng tôi dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 như sau:

 

STT Chỉ tiêu ĐVT Kế hoạch 2015
1 Tổng sản phẩm sản xuất chính kg 115.500
2 Sản lượng gia công kg 20.000
3 Tổng sản phẩm tiêu thụ kg 135.500
4 Doanh thu tiêu thụ 1.000đ 19.985.650
5 Lợi nhuận trước thuế 1.000đ 93.363
6 Khấu hao TSCĐ 1.000đ 1.205.000
7 Lao động bình quân người 63
8 Tiền lương bình quân 1.000đ 4.564

III. Các giải pháp cụ thể năm 2015 và những năm tiếp theo

    Mặc dù công ty đang thiếu vốn một cách trầm trọng, nhưng cái thiếu hơn là chiến lược, chính sách phát triển, chính sách con người, thiếu sự phối hợp giữa cổ đông, hội đồng quản trị, bộ máy điều hành nên để triển khai chiến lược và kế hoạch sản xuất kinh doanh nêu ở trên, Hội đồng quản trị xác định các giải pháp sau:

    Việc đầu tiên phải xây dựng chương trình hành động cụ thể và có cái nhìn dài hạn một cách tổng thể. Việc thoái vốn nhà nước tại công ty sẽ gây áp lực lớn với công ty và nó chỉ có thể thành công nếu gắn liền với hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch chi tiết và kèm theo là những chính sách hợp lý, bởi vì công ty phải đối đầu với quá nhiều vấn đề phức tạp, sống còn như nợ phải trả, thị trường, con người, vốn…Đồng thời phải cùng lúc sửa chữa những sai sót, vướng mắc, tháo gỡ những tồn tại đã có quá dài trong nội bộ công ty, cụ thể:

1. HĐQT, ban điều hành phối hợp chặt chẽ với đảng uỷ. BCH công đoàn làm tốt công tác chính trị tư tưởng trong cán bộ công nhân viên, sau đại hội củng cố sắp xếp lại bộ máy quản lý gọn nhẹ hiệu quả. Tăng cường công tác quản lý, giám sát, chỉ đạo các hoạt động của ban giám đốc và bộ máy giúp việc, tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy chế đã ban hành, tạo cơ sở pháp lý cho mọi hoạt động của công ty. Sử dụng lao động hợp lý đảm bảo quyền lợi hợp pháp chính đáng của người lao động. 

2. HĐQT,  ban điều hành tiến hành đàm phán với các chủ nợ để có kế hoạch trả nợ chi tiết giảm áp lực về vốn, cùng với việc tổng công ty chè Việt Nam cổ phần hóa để sử lý nhà máy chè Định Hoá với phương án nhận nợ với giá trị được đánh giá lại, thanh lý nhượng bán những tài sản sử dụng kém hiệu quả, triệt để thu hồi công nợ, có phương án sử lý để thu hồi nợ sấu.

3. Đầu tư thêm máy móc ( đặc biệt máy đóng túi lọc ), sửa chữa trang bị lại nhà sưởng sản xuất đạt chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm. Đẩy mạnh chiến lược phát triển thị trường, bảo vệ thương hiệu, phát triển hệ thống phân phối, tập trung đối với thị trường trọng điểm, thâm nhập thị trường xuất khẩu đặc biệt là thị trường chè ướp hoa nhài, thực hiện chính sách hài hòa giữa lợi ích công ty và khách hàng.

4. Nâng cao kỷ luật lao động, gắn trách nhiệm cho từng cán bộ quản lý, từng bộ phận. Tiếp tục chính sách hỗ trợ người lao động nghỉ chế độ trước tuổi. Nâng cao chất lượng quản trị, đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng.  Đảm bảo đời sống, thu nhập, việc làm cho người lao động.

5. Xây dựng phương án quản lý cổ đông, sử lý dứt điểm công nợ của cổ đông vay công ty mua cổ phần trong năm 2015 và các cổ đông không có địa chỉ cụ thể hướng tới giảm số lượng cổ đông, tập chung cổ phiếu để thuận lợi trong điều hành, quản lý và nâng cao tính trách nhiệm. Phối hợp với Ban kiểm soát duy trì tính an toàn và hoàn thiện cơ chế hoạt động của công ty.

6. Căn cứ luật doanh nghiệp mới ban hành tiến hành sửa đổi bổ xung điều lệ công ty để làm căn cứ tổ chức và hoạt động của công ty.

Năm 2015 Hội đồng quản trị sẽ chủ động khắc phục khó khăn, đưa ra các chủ trương, biện pháp linh hoạt, kịp thời để quản lý chỉ đạo, giám sát ban điều hành thực hiện thắng lợi nghị quyết của đại hội đồng cổ đông, nghị quyết, quyết định của hội đồng quản trị.

Tại Đại hội này, kính đề nghị quý vị cổ đông bằng trách nhiệm và quyền hạn của mình hãy đóng góp những ý kiến xây dựng để công ty cổ phần chè Kim Anh tồn tại và phát triển.

Kính trình đại hội.        

                                                                             

TM. Hội đồng quản trị

      Chủ tịch