^Back To Top

Kim Anh tea products

Kim Anh tea products

KIM ANH TEA JOINT-STOCK COMPANY

KIM ANH TEA JOINT-STOCK COMPANY - Address: Km 2, Highways 2, Mai Dinh - Soc Son - Ha Noi - Viet Nam Phone: 043.8843222 - Fax: 043.8840724

Factory and Processing

Factory and Processing

Kim Anh tea products

Kim Anh tea products

Equipment, production lines

Equipment, production lines

THÔNG BÁO

Về việc chốt danh sách cổ đông

 

Kính gửi:  Quý Cổ đông Công ty cổ phần chè Kim Anh

Căn cứ vào điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần chè Kim Anh

Căn cứ vào nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty cổ phần chè Kim Anh tổ chức ngày 14/7/2015.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần chè Kim Anh trân trọng thông báo về chốt danh sách cổ đông Công ty để chuẩn hóa thông tin cổ đông và phục vụ cho công tác quản lý và cấp sổ cổ đông cụ thể như sau:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông: Đến hết 17 giờ ngày 15/9/2015.

- Nội dung: Những cổ đông cổ đông của Công ty hiện nay không có địa chỉ rõ ràng hoặc những cổ đông không đến đăng ký chốt danh sách trong thời gian kể trên thì Công ty sẽ tiến hành tạm thu và quản lý cấp sổ phù hợp số cổ phần này cho đến khi các cổ đông cung cấp đầy đủ thông tin về cổ đông.

- Liên hệ đăng ký danh sách cổ đông tại địa chỉ:

Công ty cổ phần chè Kim Anh - Km số 2, Quốc lộ 2, Phủ Lỗ, Sân bay quốc tế Nội Bài, Xã Mai Đình, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

- Điện thoại: 04.3884.3222    Fax: 04.38840724

Thông báo này được thông báo tới địa chỉ theo đăng ký ban đầu của các cổ đông và trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ Website: kimanhtea.com và trên báo  Hà Nội Mới.

  Hội đồng quản trị Công ty cổ phần chè Kim Anh trân trọng thông báo .

   TM HĐQT CÔNG TY CP CHÈ KIM ANH

Chủ tịch