^Back To Top

Kim Anh tea products

Kim Anh tea products

KIM ANH TEA JOINT-STOCK COMPANY

KIM ANH TEA JOINT-STOCK COMPANY - Address: Km 2, Highways 2, Mai Dinh - Soc Son - Ha Noi - Viet Nam Phone: 043.8843222 - Fax: 043.8840724

Factory and Processing

Factory and Processing

Kim Anh tea products

Kim Anh tea products

Equipment, production lines

Equipment, production lines

Chè Tân Cương Thái Nguyên - 150g


Email
Chè Tân Cương Thái Nguyên - 150g
Call for price
Description:

Chè tân cuơng thái nguyên
Nguyên liệu: Nguồn chè đặc biệt Tân Cuơng -  Thái Nguyên đã đuợc qua tuyển chọn và xử lý.
Khối luợng tịnh: 150g
Quy cách: 50 Hộp/ Thùng